A A A

Van aankoopakte tot kadastrale registratie

Categorie: Kadastraal

Het proces vanaf de aankoop van een of meer gedeeltelijke percelen tot en met de kadastrale registratie daarvan in de Openbare Registers, de verwerking in de kadastrale kaart, de berekening van de oppervlakten van de nieuwe percelen en de verzending en ontvangst van de kennisgeving van uitkomsten ( nieuwe perceelnummers en hun oppervlakte) .
Het hier beschreven proces was gebruikelijk tot rond het jaar 1990.
Daarna is het proces als gevolg van o.a. de automatisering op onderdelen aangepast c.q. gewijzigd.

Meer weten over het Kadaster ? Klik hier !

Poster waarop de het verloop c.q. administratief proces van een (transport) akte van een gedeeltelijk perceel is aangegeven vanaf koop tot en met levering, kadastrale registratie, aanwijs en meting, verwerking in de kaart en de kadastrale administratie en kennisgeving van de uitkomst.
Procesverloop aankoopakte
De aankoop van een woning start met het zoeken naar het woningaanbod in de krant.
Het zoeken van een woning
Voor aankoop wordt de woning bezocht.
Bezichtiging van de woning
Als besloten wordt tot aankoop volgt een bezoek aan de notaris.
Bezoek aan de notaris
De notaris adviseert de potentiele kopers, maakt een (voorlopige en de definitieve ) transport- of koopakte op en zo nodig ook een hypotheekakte.
Bij de notaris
Voordat de definitieve koopakte wordt opgemaakt raadpleegt de notaris de kadastrale en hypothecaire registers op het kadasterkantoor waaronder het te kopen object valt.
Raadpleging kadastrale registratie
Eerdere akten zijn op microfilm overgezet en kunnen met behulp van een speciaal apparaat (micro reader) worden geraadpleegd.
Dit om te bekijken of er bijzondere bepalingen (b.v. erfdienstbaarheden, kettingbedingen e.d.) in eerdere aktes staan vermeld.
Onderzoek Openbaar Register
Detail van een micro(film)lezer.
Onderzoek Openbaar Register
Aanbieden van de akte ter overschrijving.
De notaris biedt de originele akte en een eensluidend afschrift op een formulierblad (hyp. nr. 4 ) met de eensluidendheid clausule aan ter overschrijving van het onroerend goed bij het Kadaster.
Aanbieden van de akte ter overschrijving.
Nadat de definitieve koopakte en een eensluidend afschrift op een voorgeschreven formulierblad (hyp.nr. 4) door de notaris ter overschrijving bij het Kadasterkantoor is aangeboden wordt de akte getoetst en beoordeeld en overgeschreven in het Openbaar Register.
Toetsing van de akte en inschrijving in het OR
Soms is overleg met b.v. het notariaat noodzakelijk.
Overleg met de notaris
Nadat de goedgekeurde akten zijn overgeschreven in het Openbaar Register wordt een verklaring van ontvangst/overschrijving opgesteld en verstuurd naar het notariaat.
Verklaring van ontvangst akte
Na aanbieding van de akte van verkoop wordt deze eerst geboekt in het dagregister (Hyp.nr. 1).
Het dagregister, inboeking
Voorbeeld van een dagregister, hypotheken nummer 1.
Het dagregister wordt dagelijks door de bewaarder afgesloten zodat een aangeboden stuk niet op een vroegere datum kon worden geboekt. Dit om fraude te voorkomen.
Dagregister
Relaas van Overschrijving
Na de boeking van de akte van overschrijving in het dagregister en opneming in het overschrijvingsregister (hyp. 4) Stuurt het Kadaster de akte terug naar de notaris met achter in de akte de stempel Relaas van Overschrijving. Waarin vermeld staat het deel en volgnummer van het dagregister en het deel en nummer van het Overschrijvingsregister het te betalen recht en de handtekening van de bewaarder. Dit als bewijs dat het onroerend goed is overgeboekt.
Relaas van Overschrijving
Algemene Naamwijzer Hypotheken nr 5. Hierin stonden alle rechthebbenden op een of meer onroerende goederen vermeld per Bewaring.
De algemene naamwijzer
Voorbeeld kaart algemene naamwijzer, formulier hypotheken nummer 5.
Het betrof een kaartenbak waarin elke rechthebbende werd vermeld die in de kadastrale bewaring ( per bewaring ) voorkwam mét een verwijzing naar alle leggerartikelen met de bijbehorende kadastrale gemeente en de titel van aankomst,waarin hij of zij als (zakelijk) gerechtigde voorkwam. Met de automatisering is het systeem in 1980 geautomatiseerde en is er één landelijk systeem ingevoerd. Dus niet meer per bewaring.
Naamwijzer
De staten Kadaster nr. 73 (per kadastrale gemeente gearchiveerd) bevatten de gegevens uit de overgeschreven akten, die nodig waren om de kadastrale legger (kad. Nr. 84) later bij te kunnen werken.
Zowel percelen waarvoor geen meting, splitsing of vereniging noodzakelijk was, als ook gedeeltelijke percelen werden hierin vermeld.
Staat 73
Administratieve verwerking van een transportakte in de kadastrale registratie, zoals de kad. legger en het percelenregister (kad. reg. nr. 71).
Verwerking van de akte in de Kadastrale Registratie
Administratieve verwerking van een akte in de kadastrale registratie.
Verwerking van een akte
Indien er sprake is van de aankoop van een gedeeltelijk perceel zal er een meetopdracht worden gemaakt (reg. Kad 9a ) voor de landmeter van het kadaster.
Meetopdracht
De Kadaster 9a-kaart is per kadastrale gemeente geordend met een doorlopend volgnummer. Hierop staan o. a. de naam van de verkoper, de koper, een korte omschrijving van het verkochte object enz. enz.
Voorbeeld van een zo genaamde 9 a post
Oproep voor aanwijs van de nieuwe grens(zen) in verband met de overdracht van een gedeeltelijk perceel.De koper en verkoper (de transactiepartijen) dienen aan te geven waar de nieuwe grenzen in het terrein lopen.Zij zijn ook verplicht de nieuwe grenzen zelf te verzekeren met deugdelijk afpaalmateriaal (zoals buizen, stenen etc.).
Indien partjen in het terein blijk mochten geven van géén eenduidigheid v.w.b. de grenzen zal de landmeter niet tot meting over mogen gaan. De landmeter gaat ook niet over tot meting indien hij vaststelt dat de aanwijs niet in overeenstemming is met hetgeen in de akte staat omschreven.
Oproep voor aanwijs
Koper en verkoper wijzen de nieuwe grenzen in het terrein aan en de grenspunten zijn gemarkeerd en afgepaald.
Afpaling kan m.b.v. buizen of stenen.
Aanwijs nieuwe grenzen
De nieuwe grenspunten worden vastgelegd (verzekerd) m.b.v. in dit geval betonnen palen.
Verzekering van grenspunten
Het ingraven van de grenspaal.
Plaatsen van een grenspunt
De grenspaal wordt op de centimeter nauwkeurig geplaatst en ingemeten.
Inmeten van grenspunt
Ook de nieuwe opstallen zoals garages en woningen worden mee ingemeten.
Detailmeting
De detailmeting wordt vastgelegd aan het bestaande bekende of nieuw gemaakte RD-punten.
Detailmeting
Bijwerking van de kadastrale kaart, het bijblad.
Verwerking meting in de Kadastrale kaart
Het handmatig bijwerken van een kadatrale kaart (bijblad) met behulp van driehoeken en Rothring-tekenpen.
Kadastaal bijblad, bijwerking.
Voor het opmaken van de Staat kad. nr. 75 wordt uit de kad. Legger ( kad. nr. 84 ) de gegevens overgenomen van de bij de mutatie betrokken  bestaande percelen. De zo genaamde Oude stand.
Uittrekken oude stand, raadplegen oorspronkelijke rechtstoestand
De vervallen grenzen (blauw), de nieuwe (rood) en de blijvende situatie (zwart) worden op een hulpkaart (kad. nr. 78) vastgelegd. De vervallen nummers worden in blauw op de hulpkaart vermeld, de te handhaven nummers in rood, en de nieuwe perceelnummers in zwart.Hierdoor is de geschiedenis van een perceel vastgelegd, en is de relatie van oud naar nieuw gewaarborgd.
Vervaardiging hulpkaart
Het boek van berekening (formulier kadaster nummer 33) is per kadastrale gemeente en sectie geordend.
Hierin wordt vastgelegd hoe het perceel berekend is, en welke oppervlakte per perceel is vastgesteld. De berekening kan met een numerieke, grafische of een combinatie van grafisch numerieke methode gebeuren.
Het boek van berekening
Ten behoeve van de bijwerking van de kadastrale ( de legger reg. nr 84, en het percelen reg. nr. 71 ) en hypothecaire registratie ( hyp.reg. nr. 69 A en de hypotheekakte hulpreg. Hyp. nr. 3 ) wordt de staat kad. nr. 75 (per kadastrale gemeente) opgemaakt. Aan de linkerzijde wordt de bestaande toestand ( vóór mutatie ) vermeld, en aan de rechterzijde de nieuwe toestand na meting c.q. mutatie.De Staat -75 mét de bijbehorende hulpkaarten zijn de zo genaamde metingstukken.
Opmaken van de Staat-75
De staat kad. nr. 75, geordend per kadastrale gemeente. Hierin werden de mutaties van oude naar nieuwe percelen vastgelegd. De staat kad. nr. 75 werd aan de hand van de metingen opgemaakt. De staat 75 bevat alle informatie die nodig is om de mutaties in de kadastrale registers te kunnen verwerken. Bij de staat 75 behoren ook de zo genaamde hulpkaarten die de situatie van oud naar nieuwe ook visueel cartografisch weergeven. Met de intrede van de automatisering is ook dit proces geheel geautomatiseerd.
Kadastrale staat 75
Aan de hand van de metingstukken c.q. staat -75 wordt de kadastrale legger (kad.84) bijgewerkt.
Bijwerking Kadastrale legger
Voorbeeld van een kadastraal leggerartikel. Kad. reg. nr. 84.
Voorbeeld leggerartikel
Voorbeeld van een kadastraal leggerartikel. Kad. reg. nr. 84.
Leggerartikel
Voorbeeld van een kadastraal leggerartikel. Kad. reg. nr. 84.
Leggerartikel
Ook het percelenregister (reg. Kad. nr. 71) wordt bijgewerkt. Dit register is per kadastrale gemeenten en per sectie en de percelen in numerieke volgorde ingericht. Achter elk perceel staat het leggerartikel waarop het perceel is geboekt, de grootte, de vermelding van bladnummer (van de betreffende sectie) alsmede letter en nummer van de ruit waarbinnen het perceel is gelegen.
Het register kad, nr. 71
Voorbeeld van een register Kad 71.
Het register bevatte een verwijzing van perceelnummer naar kadastrale kaart en naar het artikel van kadastrale legger.
Voorbeeld register kad, nr. 71
Het register hypotheken nr. 69a is per kadastrale gemeente sectiegewijs bijgehouden. Ook het register 69 a werd bijgehouden op basis van de in de Staat 75 aangegeven veranderingen. De perceelnummers staan in numerieke volgorde vermeld. Achter het perceelnummer staat de grootte en de verwijzing naar het register Hypotheken nr. 3 (inschrijvingsregister), indien het perceel was bezwaard met hypotheek, en bij inbeslagname een verwijzing naar het register Hypotheken nr. 4 (overschrijvingsregister) door vermelding van een hoofdletter B vóór het deel en nummer.
Het register hypotheken 69 a
Na de bijwerking van de kadastrale en hypothecaire registers wordt een kennisgeving van uitkomsten verstuurd aan de eigenaren van de nieuwe percelen.
Die uitkomsten omvatten het nieuwe kadastrale perceelnummer (s) met zijn (hun) oppervlakte(n).
Kennisgeving van uitkomsten
Die uitkomsten omvatten het (de) nieuwe kadastrale perceelnummer (s) met zijn (hun) oppervlakte(n).
Voorbeeld kennisgeving van uitkomsten.
Stel een vraag over deze pagina