Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop procedure eerste schatting. Toedeling vindt plaats op basis van eerste schatting. D.w.z. dat de waarde (= voortbrengend vermogen ) van de ingebrachte percelen wordt vastgesteld per eigenaar c.q. pachter.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang eerste schatting

Verloop procedure eerste schatting. Toedeling vindt plaats op basis van eerste schatting. D.w.z. dat de waarde (= voortbrengend vermogen ) van de ingebrachte percelen wordt vastgesteld per eigenaar c.q. pachter.